Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

PLASTIENVASE SL udostępnia Państwu niniejszą politykę prywatności za pośrednictwem strony internetowej www.spg-pack.com, aby szczegółowo poinformować Państwa o tym, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe i chronimy Państwa prywatność oraz informacje, które nam Państwo przekazują. W przypadku jakichkolwiek przyszłych zmian w ramach tej polityki, powiadomimy Państwa za pośrednictwem strony internetowej lub w inny sposób, aby mogli Państwo zapoznać się z nowo wprowadzonymi zasadami prywatności.

Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (UE) 2016/679 oraz ustawą organiczną 3/2018 o ochronie danych osobowych i zagwarantowaniu praw cyfrowych z dnia 5 grudnia, przekazujemy następujące informacje:

 

Administrator danych

Administrator: PLASTIENVASE SL

NIP: B14853485

Siedziba: Carretera de Palma del Río, km 10 – 14710 Villarrubia, Córdoba

Telefon: 957767612

E-mail: info@spg-pack.com

Strona internetowa: www.spg-pack.com

 

Do jakich celów przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Zbieramy i przetwarzamy Państwa dane osobowe zasadniczo w celu zarządzania naszymi relacjami z Państwem, przy czym główne cele, które zidentyfikowaliśmy są następujące:

 • Zarządzanie produktami oraz kontraktowanie produktów i usług oferowanych przez naszą firmę.
 • Kanalizowanie próśb o informacje, sugestii i skarg, które mogą Państwo do nas kierować.
 • Informowanie o wydarzeniach, ofertach, produktach i usługach, które mogą być dla Państwa interesujące, za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji i pod warunkiem, że wyrazili Państwo na to zgodę.
 • Zarządzanie relacjami zawodowymi, w przypadku naszych pracowników.
 • Zarządzanie relacjami handlowymi z naszymi dostawcami.
 • Zarządzanie doborem personelu.
 • Zagwarantowanie bezpieczeństwa osób i obiektów.

 

W jaki sposób zbieramy Państwa dane?

Gromadzimy Państwa dane osobowe na różne sposoby, ale zawsze w momencie ich pozyskania zostaną Państwo o tym poinformowani za pomocą klauzul informacyjnych, które zawierają informacje na temat administratora danych, celu i podstawy prawnej, odbiorców danych oraz okresu przechowywania Państwa danych, a także mówiących o tym, w jaki sposób mogą Państwo skorzystać ze swoich praw w zakresie ochrony danych.

Przetwarzane przez nas dane osobowe na ogół ograniczają się do danych identyfikacyjnych (imię i nazwisko, data urodzenia, adres, numer dowodu osobistego, numer telefonu i adres e-mail), świadczonych usług oraz danych dotyczących płatności i fakturowania.

Dane naszych potencjalnych klientów/użytkowników obejmujące dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, NIP, adres do korespondencji, telefon, e-mail), dane zawodowe (stanowisko, miejsce pracy, sektor działalności) pozyskujemy bezpośrednio od nich, gdy zwracają się do nas w celu uzyskania informacji lub składają zapytania ofertowe za pośrednictwem udostępnionych kanałów.

W przypadku selekcji i zarządzania personelem, zbieramy dane akademickie i zawodowe w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z utrzymania stosunku pracy lub, w przypadku nowych kandydatów, aby mogli oni stać się częścią naszego zespołu.

Korzystamy z mediów społecznościowych i jest to kolejny sposób, w jaki do Państwa docieramy. Informacje zebrane poprzez wiadomości i komunikaty, które Państwo zamieszczają, mogą zawierać dane osobowe, które są widoczne online i dostępne publicznie. Te serwisy społecznościowe posiadają własne polityki prywatności określające, w jaki sposób wykorzystują i udostępniają Państwa dane, dlatego zachęcamy Państwa do zapoznania się z tymi politykami przed skorzystaniem z ich usług, aby upewnić się, że zgadzają się Państwo z tym, w jaki sposób Państwa informacje są gromadzone, przetwarzane i udostępniane.

Za pośrednictwem naszej strony internetowej zbieramy dane osobowe związane z przeglądaniem stron internetowych poprzez wykorzystanie plików cookies. Aby dowiedzieć się w sposób jasny i precyzyjny, jakich plików cookies używamy, jakie są ich cele oraz jak mogą je Państwo skonfigurować lub wyłączyć, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką cookies.

Ponadto nasze obiekty posiadają system nadzoru wideo, którego funkcją jest zagwarantowanie bezpieczeństwa osób i towarów, w związku z czym Państwa wizerunek może zostać zarejestrowany po prostu poprzez dostęp do nich. Te obrazy są przechowywane przez okres nie dłuższy niż 1 miesiąc od ich pozyskania i tylko w razie potrzeby będą przekazywane państwowym organom sprawiedliwości oraz egzekwowania prawa.

 

Odpowiedzialność użytkowników

Przekazując nam swoje dane drogą elektroniczną, użytkownik gwarantuje, że ma ukończone 14 lat i że przekazane dane są prawdziwe, dokładne, kompletne i aktualne. W związku z tym użytkownik potwierdza, że jest odpowiedzialny za prawdziwość przekazanych danych i że będzie je odpowiednio aktualizował, aby odpowiadały one jego rzeczywistej sytuacji, biorąc odpowiedzialność za wszelkie fałszywe lub niedokładne dane, które mogą zostać przez niego przekazane, jak również za wszelkie szkody, bezpośrednie lub pośrednie, które mogą w ten sposób powstać.

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Przechowujemy Państwa dane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, do wypełnienia nałożonych na nas obowiązków prawnych oraz do wywiązania się z ewentualnych zobowiązań, które mogą powstać w związku z realizacją celu, dla którego dane zostały zebrane.

W przypadku, gdy pragną Państwo dołączyć do naszego zespołu i ubiegać się o jedno z naszych stanowisk, przekazane dane staną się częścią naszej giełdy pracy i będą przechowywane przez czas trwania procesu selekcji i maksymalnie przez dwa lata lub do momentu skorzystania z prawa do usunięcia danych.

Jeśli w jakimkolwiek momencie zebraliśmy Państwa dane w celu skontaktowania się z Państwem jako z potencjalnymi użytkownikami naszych usług lub w celu udzielenia odpowiedzi na prośbę o informacje od Państwa, dane te będą przechowywane przez okres maksymalnie dwóch lat od daty ich zebrania, a po tym okresie zostaną usunięte, jeśli nie doszło do nawiązania stosunku umownego lub na Państwa prośbę.

W każdym przypadku będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tak długo, jak długo będzie istniał wiążący nas stosunek umowny lub dopóki nie skorzystają Państwo z prawa do usunięcia i/lub ograniczenia przetwarzania danych, w którym to przypadku informacje zostaną zablokowane i ograniczymy się do ich przechowywania bez możliwości ich wykorzystania, natomiast mogą być one niezbędne do realizacji lub obrony roszczeń i w przypadku konieczności poniesienia wszelkiego rodzaju odpowiedzialności, która może zaistnieć.

 

Komu udostępniamy Państwa dane?

Na ogół nie udostępniamy Państwa danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, w których jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo.

Chociaż nie chodzi tu o przekazywanie danych, w celu zapewnienia realizacji zleconej przez Państwa usługi, firmy zewnętrzne, działające jako nasi dostawcy, mogą uzyskać dostęp do Państwa danych w celu wykonania usługi, którą im zleciliśmy. Wspomniane strony trzecie uzyskują dostęp do Państwa danych zgodnie z naszymi instrukcjami, bez możliwości wykorzystania ich w innym celu i z zachowaniem ścisłej poufności.

W przypadku, gdy stanie się to konieczne w wyniku zdarzenia zarejestrowanego przez nasze kamery bezpieczeństwa, nagrania mogą zostać przekazane państwowym organom sprawiedliwości oraz egzekwowania prawa, zgodnie z przepisami ustawy.

W podobny sposób Państwa dane osobowe będą do dyspozycji Administracji Publicznej, Sędziów i Sądów w celu rozpatrywania ewentualnej odpowiedzialności wynikającej z przetwarzania danych.

 

Międzynarodowe przekazywanie danych

Nie dochodzi do międzynarodowego przekazywania Państwa danych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Uzgodniliśmy z naszymi dostawcami, że w celu świadczenia zleconych usług będą oni korzystać z serwerów znajdujących się na terenie EOG, a jeśli w przyszłości będziemy zmuszeni do korzystania z serwerów znajdujących się poza terytorium UE, zostaną podjęte odpowiednie środki, które zostaną uwzględnione w niniejszej Polityce Prywatności w celu zapewnienia, że tacy dostawcy są objęci porozumieniem Privacy Shield lub że istnieją inne odpowiednie zabezpieczenia.

 

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych i w jaki sposób mogą Państwo z nich skorzystać?

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych umożliwiają Państwu skorzystanie z prawa do dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia i przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu i ograniczenia przetwarzania danych, a także, w określonych przypadkach, do niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Państwa danych.

Prawa te można scharakteryzować następująco:

 • Korzystanie z tych praw jest bezpłatne, z wyjątkiem przypadków wyraźnie nieuzasadnionych lub przesadnych żądań (np. o powtarzalnym charakterze), w których to przypadkach możemy pobrać opłatę proporcjonalną do poniesionych kosztów administracyjnych lub odmówić podjęcia działań.
 • Korzystanie ze tych praw jest możliwe w sposób bezpośredni lub za pośrednictwem przedstawiciela prawnego lub wolontariusza.
 • Naszym obowiązkiem jest udzielenie odpowiedzi na Państwa wniosek w ciągu jednego miesiąca, choć biorąc pod uwagę złożoność i liczbę wniosków, termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące.
 • Jesteśmy zobowiązani do poinformowania Państwa o sposobach egzekwowania tych praw, które muszą być łatwo dostępne, przy czym nie mamy możliwości odmówienia Państwu wykonania danego prawa tylko z tego powodu, że wybrali Państwo inny sposób. Jeżeli żądanie zostanie złożone drogą elektroniczną, informacje zostaną przekazane drogą elektroniczną, o ile będzie to możliwe, chyba że zwrócą się Państwo do nas z prośbą o inne rozwiązanie.
 • Jeżeli nie podejmiemy działań w związku ze złożonym wnioskiem, poinformujemy Państwa, najpóźniej w ciągu jednego miesiąca, o przyczynach niepodjęcia przez nas działań oraz o możliwości złożenia skargi do organu nadzorczego.

 

W celu ułatwienia korzystania z wspomnianych praw podajemy linki do formularzy zgłoszeniowych dla każdego z nich:

Wniosek do wykonania prawa do dostępu

Wniosek do wykonania prawa do sprostowania

Wniosek do wykonania prawa do sprzeciwu

Wniosek do wykonania prawa do usunięcia danych (prawo do „bycia zapomnianym”)

Wniosek do wykonania prawa do ograniczenia przetwarzania danych

Wniosek do wykonania prawa do przenoszenia danych

Wniosek do wykonania prawa do sprzeciwu wobec zautomatyzowanych decyzji indywidualnych

 

Proponujemy Państwu następujące sposoby umożliwiające skorzystanie ze swoich praw:

 1. Za pomocą pisemnego i podpisanego wniosku skierowanego do firmy, Ref. Wykonanie praw LOPD.
 2. Poprzez wysłanie zeskanowanego i podpisanego formularza na adres e-mail podany powyżej, wpisując w temacie wiadomości Wykonanie praw LOPD.

W obu przypadkach konieczne jest potwierdzenie tożsamości poprzez załączenie kopii lub, w przypadkach wniosków składanych drogą elektroniczną, zeskanowanej kopii dowodu osobistego lub równorzędnego dokumentu w celu zagwarantowania, że udzielamy odpowiedzi wyłącznie zainteresowanej stronie lub jej przedstawicielowi prawnemu, w którym to przypadku należy przedstawić dokument upoważniający do reprezentowania strony.

Ponadto, zwłaszcza w przypadku, gdy uznają Państwo, że nie udało się uzyskać pełnej satysfakcji w ramach korzystania z przysługujących Państwu praw, informujemy, że mogą Państwo złożyć skargę do krajowego organu nadzorczego, kontaktując się z Hiszpańską Agencją Ochrony Danych, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.

 

W jaki sposób chronimy Państwa dane?

Zobowiązujemy się do ochrony Państwa danych osobowych.

Stosujemy w rozsądnym stopniu niezawodne i skuteczne środki, kontrole i procedury o charakterze fizycznym, organizacyjnym i technologicznym w celu zachowania integralności i bezpieczeństwa Państwa danych oraz zagwarantowania Państwa prywatności.

Ponadto wszyscy pracownicy mający dostęp do danych osobowych zostali przeszkoleni i są świadomi swoich obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

W przypadku umów, które podpisujemy z naszymi dostawcami, zamieszczamy klauzule zobowiązujące ich do przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy w zakresie danych osobowych, do których mieli dostęp z tytułu powierzonych usług, a także do wdrożenia niezbędnych technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa w celu zagwarantowania trwałej poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług służących do przetwarzania danych osobowych.

Wszystkie te środki bezpieczeństwa są okresowo weryfikowane w celu zapewnienia ich adekwatności i skuteczności.

Nie można jednak zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa i nie ma systemów zabezpieczeń niemożliwych do sforsowania, dlatego w przypadku, gdy jakiekolwiek informacje znajdujące się pod naszą kontrolą i podlegające przetwarzaniu zostaną narażone w wyniku naruszenia zasad bezpieczeństwa, podejmiemy odpowiednie kroki w celu zbadania incydentu, powiadomienia organu nadzorczego i, w stosownych przypadkach, tych użytkowników, których mogło to dotyczyć, aby mogli oni podjąć odpowiednie działania.

ZAPYTAJ NAS SWOJE WĄTPLIWOŚCI

W SP Group optymalizujemy nasze procesy produkcyjne, aby zapewnić najbardziej wydajną obsługę dużemu przemysłowi. Wiele międzynarodowych firm każdego dnia polega na naszej zdolności produkcyjnej, zaspokajając swoje potrzeby w zakresie elastycznego pakowania.
Jeśli chcesz dowiedzieć się w jaki sposób Twoja firma może skorzystać z naszych usług, zostaw nam swoje dane, a jeden z naszych doradców handlowych skontaktuje się z Tobą lub, jeśli wolisz, skonsultuj dane kontaktowe doradcy w Twojej okolicy. Lub, jeśli wolisz, zajrzyj do danych kontaktowych swojego przedstawiciela.

ŚREDNI CZAS REAKCJI HANDLOWEJ WYNOSI 24/48 GODZIN.